×

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
– De Gruiterij, de rechtspersoon De Gruiterij, gevestigd aan Gijsbrecht van Amstelstraat 262,
1215 CR Hilversum, ingeschreven onder KvK-nummer 61068667
– Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten
van Gruiterij.nu en opdrachten en orders via deze internetsite 
doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met Gruiterij.nu
– Begunstigde: De persoon of het bedrijf die of dat een bestelling ontvangt die bij Gruiterij.nu is
besteld.
Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door
Gruiterij.nu aangegaan met derden via www.gruiterij.nu Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht
door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de webshop op
www.gruiterij.nu en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden.
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na
ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden
geaccepteerd.
Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten 
Alle door of namens Gruiterij.nu in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of in sociale media
gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend
en voor Gruiterij.nu op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 4 Overmacht 
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Gruiterij.nu
dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot
betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Gruiterij.nu kan in geval van
overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering
opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

 • te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven,
 • belemmerende maatregelen van overheidswege,
 • geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, — rellen en
  andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
 • geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting
  in Gruiterij.nu of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken,
 • storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het
  internet stagneren.
  Artikel 5 Levering 
 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Gruiterij.nu, tenzij anders is
  bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt op risico van de Gruiterij.nu
 2. Vanaf het eerste moment van levering op het adres van begunstigde, komt het risico voor
  afnemer. Begunstigde moet zorgdragen dat op afgesproken moment de bestelling door
  Gruiterij.nu aan begunstigde overgedragen kan worden. Indien bestelling niet overgedragen kan
  worden, wordt de bestelling op het adres van begunstigde achtergelaten.
 3. Direct na ontvangst dient begunstigde de producten volgens het bewaaradvies (zie
  bewaaradvies bij productinformatie op Gruiterij.nu te verwerken of op te slaan.
 4. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten
  gekozen. Gruiterij.nu zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou
  aantonen dat aan Gruiterij.nu opzet of grove schuld te verwijten valt. 
 5. Overeengekomen leveringstijden zullen door Gruiterij.nu zoveel mogelijk in acht worden
  genomen, doch overschrijding daarvan maakt Gruiterij.nu niet aansprakelijk en geeft niet het
  recht de overeenkomst te annuleren. 
 6. Gruiterij.nu behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog
  openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald.

Gruiterij.nu is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet
leveren. 

 1. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat bestelling niet op eerste moment bij de
  begunstigde afgeleverd c.q. achtergelaten kon worden, geeft dit geen recht op nieuwe levering
  (op een ander adres). Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te
  verzekeren dat begunstigde in staat is de bestelling aan te nemen.
  Artikel 6 Betaling 
 2. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site: 
      – met iDEAL
      – contant aan de deur. Deze optie is alleen mogelijk binnen een bepaalde   
        postcodegebied en aan deze vorm van betalen zijn kosten verbonden.
      – pinnen aan de deur. Deze optie is alleen mogelijk binnen een bepaalde
        postcodegebied en aan deze vorm van betalen zijn kosten verbonden.
      – op rekening wanneer u als bedrijf een geautoriseerde bedrijfsaccount hebt, 
        de betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en 
        zonder schuldvergelijking. 
 3. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te
  zijn en heeft Gruiterij.nu het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik
  dat de klant in verzuim is, onverminderd de aan Gruiterij.nu verder toekomende rechten. 
 4. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van
  faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op de
  site (zie sub 1a) of door overschrijving op het bankrekening nummer van Gruiterij.nu 
 5. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening
  van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die gruiterij.nu in
  verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra
  administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order
  bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.
  Artikel 7 Eigendom 
 6. Alle geleverde producten blijven eigendom van Gruiterij.nu totdat deze volledig zijn betaald.
  Artikel 8 Klachten en garantie
 7. Gruiterij.nu hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarde is dat
  producten direct na het aannemen van de bestelling volgens het voorgeschreven bewaaradvies
  dat onder de productinformatie op Gruiterij.nu is te vinden, worden bewaard.
 8. Bezorg- of verzendkosten, betalingskosten en andere kosten vallen niet onder de
  garantieregeling.
 9. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de
  betreffende groente- en fruitproducten en andere producten. 
 10. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na
  constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door Gruiterij.nu per e-mail te worden
  gemeld aan Gruiterij.nu . Er dient een foto van het zichtbare gebrek te worden meegezonden.
 11. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft afnemer recht op een nieuw product middels
  een kortingscode of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling
  betaald is.
  Gruiterij.nu bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
 12. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op
  voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of
  voorafgaande of latere levering te weigeren. 
 13. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de
  gehele geleverde partij.
  Artikel 9 Toepasselijk recht 
 14. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben,
  is het Nederlands recht van toepassing. 
 15. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van
  toepassing. 
 16. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou
  blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal

deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de
overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. 

 1. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met
  betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Gruiterij.nu en een in het buitenland gevestigde klant
  gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist
  door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Gruiterij.nu gevestigd is.
  Artikel 10 Persoonsgegevens 
 2. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij
  geven uw gegevens niet door aan derden. Wij gebruiken uw gegevens voor klantgerichte
  marketing van Gruiterij.nu
 3. Ons privacy statement is van toepassing.
 4. Personen jonger dan 18 jaar hebben zelf de verantwoordelijkheid op nee te drukken bij age verification. Drukken zij toch op ja, dan staat de Gruiterij.nu niet in voor de gevolgen.
WhatsApp WhatsApp us